بسم الله الرحمن الرحیم

در کوچه های مدینه دلی هق هق کنان،نم نمک اشک میریزد
آن روزها هنوز خبری از تجمع اربعین 20 ملیونی نبود
آن روزها خبری از شهدای گمنام نبود
آن روزها فقط غربت بود و ...

به خدا رنگ خاك می گیرد

پر و بال كبوتران بقیع

روز ها هم همیشه در آنجا

آفتاب است سایه بان بقیع