غم امروز،غم پول نیست(که متاسفنه هست...)

                     غم شهرت نیست(...که هست...)

                              غم عشق نیست(...که هست...)

                                        غم آسایش نیست(...که هست...)

                                                    که اینها هیچکدام غم نیست

    غم سرمایه هاست،سرمایه هایی  به قیمت جاودانگی انسان که شمردنی نیست ولی ما از آنها در برابر شمردنی ها چشم پوشی می کنیم.

غم امروز ما غم نشمردن است...

 که غم نشمردن از غم شمردن بیشتر است... اَفََلا تعقِلون

        تا حالا از خودمان پرسیده ایم:

 در حساب انسانیتمان چقدر آدمیت پس انداز کرده ایم؟!