امشب ماه پایین تر آمده بود
و روشنتر
انگار آمده بود تا مرا ببیند
دعا کردم که ای کاش
امشب که همه خوابند
تمام برق های این شهر برود