عمری به ندیدنِ خود عادت کردیم
جنس شهداء کمی رفاقت کردیم
در راهِ رسیدنِ به این نقطه اوج
با خویشتنِ خویش رقابت کردیم
ایام-شلمچه ۹۵