عمری به نگاهت عشق،عادت کردیم
با رایحه خوشت رفاقت کردیم
امروز که نیست یادگاری از تو
با قطره ای از اشک تجارت کردیم
ایام-پسا شلمچه ۹۵