میشه در خصوص موضوعاتی مثل:

بستن چاه های نفت و یا صادرات بیشتر نفت،رفراندوم گذاشت.
یا اجرای طرح ۲۰۳۰ یا اجرای سند چشم انداز آموزش و پرورش مصوبه انقلاب فرهنگی رفراندوم گذاشت.
یا متوقف کردن صادرات خام فروشی یا عدم خام فروشی رفراندوم گذاشت.
اینها موضوعات به روزتری است...
الله اعلم