آیا اینها را برای خودنمایی میگویم تا دیگران به میزان ارتباطم با تو پی ببرند؟

میخواهم خودم را پیش خودم اثبات کنم؟

میخواهم گله کنم از رنج هایی که کشیدم و تو نبودی؟

 

گذشتن از آن همه گذشته

بی آنکه گله کنم،

بی آنکه بگویم من به چیزهایی رسیدم که هیچکسی نرسیده

و بی آنکه از آن رنج ها بهره برداری کنم و کتابی بنویسم،

کمی سخت است

 

اما واقعیت این است که بعداز آن همه روز و آن همه اتفاق

مثل یک پَر سبک شده ام

با پَر فقط میشود رها شد،

در آسمان در شالیزارها

 در جاده ها

و از عمق ایسم ها و

 چشم ها و دهان ها و

 رنگ ها و عنوان ها

 

برای پرواز

 بالی پُر از پَر لازم است

و در سالی که گذشت چیزی بیش از یک پَر نبودم

 

شاید برای پُر از پر شدن باید پَرپَر شد