انگار که شهنامه دگر مرد ندارد
چون مساله ها رنجی از آن درد ندارد
بنمایه ی این قصه از آنست که برخی
گفتند که گرم‌رابطه با سرد ندارد
وقتی همه گرگند،ترامپ ناجی برخی ست
این درد جهانی است ، که سگ زرد ندارد
ناله شده لالایی امروز جهانی
کز فرط خوشی عزم هماورد ندارد
بیدار شو ای عشق،که رنج میکشد این عقل
چون قصه ی ما بی تو جوانمرد ندارد