مقتدرهای نامرد

بوریس جانسون زیر برگزیت زد،ترامپ زیر تمام توافق نامه های مهم آمریکا

این دو تاریخ را به مسخره گرفتند در کنار بهت و ترس مکرون و مرکل

یکی اتحادیه اروپایی را که سالها نوکری انگلیس را کرده بود،کنار زد و دیگری کل اروپا را...

اروپا نمی خواهد به خودش بیاید؟

آمریکا در حال توافق با چین است و در اینصورت،اروپا دیگر شریک که هیچ صرفا یک پادو ساده خواهد بود

این مقتدرهای نامرد بدجوری دنیا را به تمسخر گرفته اند