در زیر چکمه نگاه منافقان

و خنده های بزک شده آنان

همان هایی که در سیاست ورشکستگانی آشکارند

و خوبی هایشان اندک است

به دنبال تو میگردم

آنجایی که باید بگویی چگونه دین ت را از زیر لباسهای تزویر

میشود نجات داد

و چگونه میشود خود را به تو نزدیک کرد