مسئول مردمی مسئولی است که اگر همین لحظه او را از مسئولیت دولتی ش خلع کردند و مجبور باشد که بدون هیچ یک از امتیازات سابق،زندگی خود را بگذراند،بتواند بیش از 6 ماه دوام بیاورد!!

ما مردم،مردمی بودن را اشتباه گرفتیم...

مسئول دولتی هم یک متغیر است مانند دیگر انسان ها

یک ظرف است که در موقعیتی،حاوی یک چیزهایی است که در موقعیت های دیگر نیست

نمی شود مردمی باشی ولی هر جا در زندگی کم آوردی دیگرانی را که با تو رابطه کاری دارند را به بازی رفاقت بکشی و به حرج بیاندازی تا مشکلت را رفع کنند و بعد بگویی: مردم محبت دارند!!

نمی شود قانون سوم نیوتن همه جا برای تو تبدیل به قانون دوم نیوتن شود

نمی شود بیرون از چهارچوب مسیرهای زندگی دیگران باشی و بگویی مردمی م

نمی شود فکرت مشغول نان فردای زن و بچه ات نباشد و بعد از یک شکستگی قلبی،به توکل و اخلاص بالاتری نرسیده باشی و بعد بگویی که مردمی ام

نمی شود دیگران اشتباه کنند و تو تمام مشکلات را بر گردن آنها بیاندازی اما زمانی که تو اشتباه بزرگی انجام دادی بازهم این دیگران باشند که تاوان اشتباه های تو را بدهند چون رییسی و دیگران مرئوس

 

ای مسئول،من جای تو باشم:زندگی معمولی م را ادامه میدهم اما اگر روزی خواستم مسئول شوم زمانی پای کار می آیم که قلبم شکسته از مشکلات دیگران،فکرم پر از راه حل برای آن مشکلات و جیبم خالی از پول و حق دیگران باشد...غیر از این،بعد از مسئولیت،دیگر آدم خودت نخواهی بود-آدم راه خواهی بود که حوادث روزگار برایت تعیین خواهند کرد.