مثل قدیمی: ادب مرد به از دولت اوست.

اما این روزها ادب به گونه ای دیگر بیان می شود.مثلا من یادم نمی آید که از واژه ی "برو به جهنم" حتی برای دشمنانم استفاده کرده باشم و چه برسد به دوستان(آخر آن دشمنان به خودی خود به جهنم می روند اگر جهنمی باشند!!دیگر نیازی به این الفاظ نیست)

یک زمانی کار فرهنگی مُد بود اما حالا کسی که به دنبال کار فرهنگی برود تازه فحش هم میخورد(:بی سواد!! واقعا که!!این همه ما خرج کنیم از جیب مردم که امثال شماها بروید درس بخوانید و نیایید توی هر کاری دخالات کنید آخر پیداتون میشه!!!)

این روزها دیگر "دکتر سلام" هم به داد این افراد نمی تواند برسد.چون دکتر دیگر جواب سلام هم به منتقدین نمی دهد و روز به روز آنها را بیشتر با چماغ تکفیر خواهد کوبید.

روز اول بی سواد،روز دوم جهنمی،حتما روز سوم هم داعشی دیگه...

به نظرم این بازی زو باید،هر چه زودتر تمام شود وگرنه دکتر یک تنه همه مردم را از دور خارج خواهد کرد.(آخه نفس دکتر حقه!!)

به هر حال به شعارهای خودتان عمل کنید:ادب مرد به از دولت اوست.