ای امام رئوف

بعضی می گویند آخر چه کرده ایم که به قدر آن آهو در نزدتان آبرو نداریم و دعاهایمان را اجابت نمی کنید؟

ما را به پابوستان نمی خوانید؟

آخر نمی دانند که...

همین که به یاد شما افتاده اند و اشکی ریخته اند هم از صدقه دعای شماست...

ما که نشناختیم

ای در نزد شیعیانتان هم...

غریب الغربا

تولدتان مبارک