از بالا که نگاه کنی

اگر سیل هم بیاید تو غرق نخواهی شد

از پایین که نگاه کنی

همه که سقوط کنند تو یکی سقوط نخواهی کرد

نمی دانم

ولی انگار اینبار اتفاقی ،این یکی حسن روزگار است

که ما گاهی بالاییم و گاهی پایین

گاهی در خوفیم و گاهی در رجا

شاید از بالا بودنمان دمی نمی گذرد که از حال پایینی ها بی خبر میشویم

و مطئمنا از پایین بودنمان آنی عبور نمی کند که از بالا پریدن ناامید میشویم و خود را به همین اتفاقات اتفاقی و کارهای پیش پا افتاده مشغول می کنیم

به قول یکی از دوستان:ول میچرخیم که بیکار نباشیم

از بالا نگاهمان میدهند تا ببینیم که چه خبر است در این دنیا و سمت و سوها کدام طرفی است

از پایین نشانمان می دهند تا ببینیم که هر آنچه را که از بالا دیده ایم دلیلش چیست ،عواملش چیست

خلاصه اینکه بالا یا پایین در این دنیا ابزارند برای صعود اخروی،شرط صعود قطعی درس گرفتن و امتحان پس دادن در این شرایط است