امیرالمومنین(ع):علم خود را چون جهل،و یقین خود را چون شک نکنید،هرگاه دانستید به کار بندید،و چون یقین کردید اقدام کنید.

سوال کردن و طرح سوال از دانسته ها غیر ازتبدیلی است که از آن به تبدیلِ یقین به شک یاد می کنند.

آنچه را که می دانم بایستی عمل کنم،چون در سوالاتی که از من خواهد شد،از دانسته هایم می پرسند نه از آنچه که بود و نمی دانستم که ما بسیار حقیقت هایی است که در عالم هست و از آن بی خبریم

امروز وقت اقدام است،وقت عمل به دانسته هاست

وقت خود را یا بهتر بگویم تمام داشته ی خود را با پرسش های بی ثمر تباه نکنیم

که فردا تمام سخت گیری ها از چیزهایی است که با ما اتمام حجت شده بود ولی خود را با طرح سوالات روشنکفرانه و به قول نفسمان موشکافانه-که البته موشکافی غیر از شک است-به غفلت زده بودیم

به قول یکی از علما:آنچه می دانی درست است عمل کن و آنچه را هم شک داری در آن صبر کن و توسل کن