پشت پنجره فولاد

نمیشود راحت دلم

بند نمی آید

اشکهای دلم

راضی نمیشود امشب

از زیارتت

ماه دلم

 

آقا جان

تو را به خدا

پشت پنجره فولاد نگدارید دلم را

دلم هوای حرم دارد