یک ماهی بود نماز شب برپا شده بود

نمازهای یومیه همگی جماعت شده بودند


روزه هم که میگرفتیم

کارهای خیر هم که فراوان...

تا اینکه

یک شب در حین نماز جماعت مغرب

در دل گفتم:

فلانی خوش به سعادتت،چقدر این روزها کار خیر میکنی

همین کافی بود تا نمازی از نمازها قضا شود

 

 

می گویند:فواره در اوج است که سقوط میکند

مواظب اوجت باش مومن..