نیامده

دلها را برده اید آقاجان

 

شوق دارم که ببینم رخ زیبای تو را

که در این شهر به جز روی تو زیبایی نیست

 

عاشقان منتظرند از ره غیبت آیی

چون که با الفت جانان به خدا راهی نیست

 

ایام -شعبان94