تو دنیا هیچ خبری نیست

به چی نگاه میکنی؟

ذهنت رو واسه چی شلوغ میکنی؟

شلوغش نکن

فقط منم و خودت

پس فقط به من نگاه کن

به من نگاه نکنی به کجا میخوای نگاه کنی؟

تهش

باز هم به من نگاه میکنی

پس آخرش رو اولش میگم

اشک آخر کار رو

انا ذلیل و انت عزیز رو

مولای یا مولا رو

همین اولش بگو

بقیه اش بسپر به خودم

امیدت رو

فقط

فقط

بسپر به من