با هر نفس

هر لحظه آرام آرام حمد خدا می گویم

تا نفس از لابه لای دالان خواسته ها و لذت ها

عطش ها و دل بستن ها

حب ها و بغض های

هوای نفسم

آرام عبور کند

که چه حمدها و سپاس ها دارد

آن خدایی که ما را از این دالان خطرناک نفسانیت

به سلامت عبور می دهد

که هر لحظه در پس پیچ و خم های این جاده ی غریزی

حادثه ها کمین کرده اند

منتظر کاهش و کاستن ما هستند

و چه زیباست که می گذریم از پس این پیچ ها

به امید

الهی العفو

التماس دعا در این لحظه های شریف