هر انسانی می تواند بسته به موقعیت و شرایطی که دارد،مانعی برای به سرانجام رسیدن یک اتفاق خوب باشد

داشتن اختیار در یک شرایط

می تواند هر فردی را جابر کند،به گونه ای که این فرد که خود در جبر است

از اختیاراتش در جهت جبر بر افرادی استفاده کند که به دلایلی تحت امرش قرار گرفته اند

و این میشود سوء استفاده از موقعیت

اختیار در دوراهی تاریخی خویش در درون انسان همیشه مساله ساز بوده و خواهد بود

دوراهی خطرناکی به اسم هوای نفس و عقل

اگر جبار انسان میبود تاریخ چگونه روندی داشت؟

اگر قانون گذار ما میبودیم،تاریخ چگونه به وقوع میپیوست؟

احتمالا به همان شکل که برخی که نتوانستند تاریخ را تغییر دهند،نگارش های آن را تغییر داده اند و تاریخ را وارونه کرده اند

و این مساله ای است که موقعیت و انسان،تشکیل دهنده و مجری آن هستند