چرا زمانی که بر روی منابر،به حضرت امیرالمومنین(ع) ناسزا میگفتند،مردم نیزهمراهی میکردند و فقط تعداد قلیلی از مردم در مقابله با این عملیات خرابکاری سیاسی می ایستادند؟

چرا همیشه بعد از آنکه دولتها تغییر میابند و تغییرات جناحی در عرصه سیاست مرکزی انجام میشود،دولتها به راحتی به تخریب دولت قبل میپردازند؟

آیا این عمل،پشتیبان و پایگاهی در درونیات انسان های آن زمان دارد؟

آیا انسان آنچه را که هست همیشه بهتر از زمان قبلترش نمی داند؟و اگر اینگونه است پس مقتضیات حال را خوب و بهتر از سابق نمی داند؟هرچند که وضع سابق بهتر بوده باشد؟