لطفا

"مردم ما..." را از دایره المعارف جامعه شناسی تان

به خصوص در زمان اظهار نظر در رابطه با مردم ایران remove فرمایید.

و به جای آن با واقعیت حبت کنید و بگویید

"عده ای از مردم ما..."

با تشکر و سپاس از شما هموطن گرامی