روزی آدم کوچکی بودم

دوست داشتم بزرگ شوم

تا مشکلات همه را برطرف کنم

اما زمانی که بزرگ شدم

مشکلاتم کوچک شد

پس آدم کوچکی شدم

من کوچک بودم اما بزرگ فکر میکردم و بزرگ میخواستم

چون نیتم بزرگ بود

العمال بالنیات

حالا کوچک شده ام چون کوچک فکر میکنم و در چهاردیواری خودم سَرَک میکشم

هر از گاهیکوچک که بودم

آدم موقعیت نبودم

اما

زمانی که بزرگ شدم

موقعیت،مرا آدمِ خودش کرد