و در این نزدیکی است

آفتابی که ز سرمای طلوعی چالاک

از سر بام دلم

میزند گرما را

چون نسیمی آرام

مینوازد ما را

 

که در این نزدیکی

لاله ای روییده ازشمع وجود

که در آن شعله دلی

می تپد از سر رویای صعود

 

که از آن دشت دمغ قاصدکی

بگذرد چون نفس اهل قبور

تا در این نزدیکی

سبدی پر کنم از ناز حضور

که شباهنگامی

باز باید بدمد لاله ای از جنس بلور

                                       

تقدیم به ساحت مولای زیبایی ها و نور


ایام-دی ماه 93