چقدر خوبند آن کسانی که دور هم

به شادی و خنده ی کناری خود فکر می کنند

و خود را به بی خیالی می زنند از تمام مشکلاتشان

و خیلی کودکانه

معصومانه

میخندند

بذله می گویند

و خود را

در یک خلا از فضای بی آرمان

قرار می دهند

و می گویند:بذار چند دقیقه ای فقط

خوش باشیم

خدا را چه دیدی

شاید در آن لحظه

آرمان همین بی خیالی است

همین خنده است