آنقدر لالایی برای دیگران خواندم

حواسم نبود

رویاهام سالهاست که خوابشان برده