وقتی که وسط زدن یه سری حرفهای گنده گنده

عطسه

کله پات کنه و بخوری زمین

آخ که ضایع میشی!!!